ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ 
                 ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ 
                            Н А К А З 
                        14.03.2006  N 187 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      13 червня 2006 р. 
                                      за N 706/12580 
 
                Про затвердження Правил повітряних 
                  перевезень пасажирів і багажу 
 
     На виконання  Указу Президента України від 15 липня 2004 року 
N 803 ( 803/2004 ) "Про  Державну  службу  України  з  нагляду  за 
забезпеченням  безпеки  авіації"  (із змінами,  унесеними згідно з 
Указом Президента від 16 серпня 2004 року N 912 ( 912/2004 )  "Про 
внесення  змін  до  деяких  указів Президента України"),  Програми 
інтеграції  України  до  Європейського  Союзу  (  n0001100-00   ), 
схваленої Указом  Президента  України  від  14  вересня  2000 року 
N 1072 ( 1072/2000 ),  відповідно до статті 62 Повітряного кодексу 
України ( 3167-12 ) Н А К А З У Ю: 
     1. Затвердити   Правила  повітряних  перевезень  пасажирів  і 
багажу (далі - Правила), що додаються. 
     2. Департаменту   авіаційних   перевезень   та   ліцензування 
(Коршук С.М.): 
     2.1. У  встановленому  порядку  подати  цей наказ на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
     2.2. Довести  вимоги  цих  Правил  до   відома   підприємств, 
організацій  та  установ,  що  задіяні  в  повітряних перевезеннях 
пасажирів і багажу. 
     3. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого 
заступника Голови Давидова О.М. 
 Голова                                               М.О.Марченко 
 ПОГОДЖЕНО: 
 Голова Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва                           А.В.Дашкевич 
 В.о. Міністра транспорту 
 та зв'язку України                                      В.Цибенко 
 Зступник Голови Держспоживстандарту 
 України                                              Н.В.Глинська 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державіаслужби 
                                      14.03.2006  N 187 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      13 червня 2006 р. 
                                      за N 706/12580 
 
                             ПРАВИЛА 
             повітряних перевезень пасажирів і багажу 
 
                   Розділ 1. Загальні положення 
     1.1. Ці Правила підготовлені на виконання Програми інтеграції 
України  до Європейського Союзу ( n0001100-00 ),  схваленої Указом 
Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072 ( 1072/2000  ), 
статті 62 Повітряного кодексу України ( 3167-12 ),  Закону України 
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та пункту 3 Положення про 
Державну   службу  України  з  нагляду  за  забезпеченням  безпеки 
авіації, затвердженого    Указом    Президента     України     від 
16 серпня 2004 року N 912 ( 912/2004 ). 
     1.2. Ці Правила розроблені з урахуванням положень Варшавської 
конвенції  (  995_181  )  та Загальних умов перевезень пасажирів і 
багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту 
("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)", IATA). 
                          Розділ 2. Мета 
     Метою цих Правил є установлення  загальних  умов  перевезення 
пасажирів і багажу повітряним транспортом,  за яких забезпечуються 
належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також 
принципи  і  норми  відповідальності  суб'єктів під час повітряних 
перевезень  пасажирів  і  багажу,  включаючи  обслуговування,   що 
належить до цих перевезень. 
                 Розділ 3. Терміни і визначення, 
                що використовуються в цих Правилах 
     У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 
     Агент з  обслуговування  -  особа,  уповноважена перевізником 
здійснювати  операції  з  наземного  обслуговування  пасажирів   і 
багажу. 
     Агент з   продажу   перевезень   -   особа,   що   призначена 
перевізником  згідно  з  агентською  угодою  представляти інтереси 
перевізника при продажу перевезень на рейси  перевізника  і,  якщо 
має  відповідні повноваження,  на рейси інших перевізників (далі - 
агент). 
     Багаж - предмети,  майно та інша особиста власність пасажира, 
які  є  необхідними  для особистого користування,  комфорту чи для 
забезпечення зручностей у зв'язку  з  його  подорожжю.  Якщо  інше 
прямо не визначено,  то багаж включає зареєстрований багаж і ручну 
поклажу (незареєстрованний багаж) пасажира. 
     Багажна ідентифікаційна    бирка    -    документ,    виданий 
перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу. 
     Багажна квитанція   -  частина  квитка,  яка  визначає  умови 
перевезення зареєстрованого багажу (у  тому  числі  квитанція  для 
одержання багажу, що видана перевізником і додається до квитка). 
     Бронювання (або резервування) - попереднє замовлення місця на 
повітряному судні  на  визначений  рейс  і  дату  для  перевезення 
пасажира  або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному 
судні на визначений рейс і дату для перевезення багажу (вантажу). 
     Варшавська конвенція  -  у  залежності  від  того,   який   з 
наведених    нижче   документів   застосовується   щодо   договору 
перевезення, означатиме:
     Конвенцію з   уніфікації   деяких   правил,   що   стосуються 
міжнародних повітряних перевезень ( 995_181 ), підписану у Варшаві 
12.10.29,  зі змінами,  унесеними Гаазьким Протоколом ( 995_562 ), 
підписаним у Гаазі 28.09.55;  Конвенцію,  додаткову до Варшавської 
конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних 
повітряних  перевезень,  які  здійснюються  особами,   що   не   є 
перевізниками  по  договору  ( 995_130 ),  підписану у Гвадалахарі 
18.09.61  (використовується  при  перевезеннях,  які   передбачені 
розділом 19 цих Правил). 
     Виключні умови  -  умови,  при  яких  перевезення пасажирів і 
багажу  не  підпадають   під   звичайні   операції   і   процедури 
експлуатації цивільних повітряних суден,  у тому числі умови,  при 
яких   здійснюються    перевезення    миротворчого    контингенту, 
перевезення  для  ліквідації  наслідків  стихійного лиха чи аварії 
тощо. 
     Відмова в перевезенні - відмова з боку  перевізника  прийняти 
на певний рейс пасажира. 
     Групове перевезення   -  перевезення  групи  осіб,  що  мають 
загальну  мету  подорожі,  незалежно  від  того,  оформлена   вона 
груповим квитком або окремими квитками на кожного пасажира. 
     Дні - календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові, 
вихідні та неробочі дні,  за умови,  що при  наданні  повідомлення 
день відправлення повідомлення не враховується і що при визначенні 
тривалості  чинності  день,  у  який  видано  квиток  або  у  який 
розпочався політ, не враховується. 
     Електронний квиток   -  електронний  документ,  який  включає 
роздрук  маршруту,  електронні  купони  і,  у  разі  використання, 
документ для посадки. 
     Електронний купон   -   частина   електронного   квитка,  яка 
використовується для перевезення на відповідному рейсі,  або інший 
документ,   який  його  замінює,  що  зберігається  у  базі  даних 
автоматизованої системи бронювання перевізника. 
     Зареєстрований багаж  -  багаж   пасажира,   який   прийнятий 
перевізником  під  свою  охорону  для  перевезення  та  своєчасної 
доставки і на який перевізник видав багажну квитанцію  та  багажну 
ідентифікаційну бирку. 
     Застосовані закони  - закони,  постанови та розпорядження,  а 
також  інші  нормативно-правові  акти,  що  регулюють   здійснення 
повітряних  перевезень  пасажирів  і  багажу будь-якої держави,  з 
території,  на територію,  та через  територію  якої  здійснюються 
перевезення пасажирів та багажу. 
     Зіпсований квиток  -  квиток,  стан  якого з вини пасажира не 
дозволяє ідентифікувати або прочитати інформацію,  що міститься  у 
квитку. 
     Змішане перевезення   -   перевезення,   що   здійснюється  з 
використанням  різних  видів  транспорту   за   одним   перевізним 
документом за участю повітряного транспорту. 
     Зупинка на маршруті (або Stopover) - попередньо погоджена між 
перевізником  і  пасажиром  тимчасова  зупинка  в  перевезенні   в 
будь-якому пункті, крім пункту відправлення та призначення. 
     Квиток -  документ,  що  має  назву  "Пасажирський  квиток та 
багажна квитанція",  у  тому  числі  електронний  квиток,  виданий 
перевізником   (його   агентом),   який   включає  умови  договору 
перевезення та повідомлення,  разом з польотними  та  пасажирським 
купонами. 
     Код перевізника  - два знаки,  які ідентифікують відповідного 
перевізника в автоматизованих системах бронювання. 
     Комерційні угоди - будь-які  угоди  між  перевізниками,  крім 
агентської  угоди,  що  стосуються  надання їхніх спільних послуг, 
пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів (багажу). 
     Купон - відривний талон на рейс і/або електронний купон. 
     Місце відправлення - пункт,  зазначений  у  квитку,  з  якого 
починається перевезення пасажира. 
     Місце призначення  -  пункт,  зазначений  у  квитку,  у якому 
закінчується перевезення пасажира. 
     Нормальний тариф - тариф з мінімальними обмеженнями в частині 
його  використання,  установлений  для  перевезення  у  бізнес- чи 
економічному  класі  і  опублікований  як   нормальний   тариф   у 
автоматизованих системах бронювання. 
     Остаточний час  оформлення пасажирів - час,  після закінчення 
якого пасажири,  які не встигли пройти реєстрацію,  не приймаються 
до перевезення на відповідний рейс. 
     Пасажир - особа (за винятком членів екіпажу), що перевозиться 
повітряним  судном  за  згодою  перевізника  згідно  з   договором 
перевезення. 
     Пасажирський купон  (або  пасажирська  квитанція)  -  частина 
пасажирського квитка,  яка складає письмове повідомлення  стосовно 
умов перевезення пасажира. 
     Перевезення -   транспортування   пасажирів   та   багажу  на 
повітряних  суднах,  що  здійснюється   відповідно   до   договору 
перевезення,   при   якому   згідно  з  визначенням  сторін  пункт 
відправлення і пункт призначення незалежно від того,  була  чи  ні 
зупинка   в  перевезенні  або  перевантаження,  розміщені  або  на 
території двох різних країн,  або на території однієї країни, якщо 
узгоджена  зупинка  передбачена  на території іншої країни.  У цих 
Правилах   під   терміном    "перевезення"    також    розуміється 
транспортування  пасажирів  і/або  багажу на повітряних суднах між 
двома пунктами, які розміщені на території України. 
     Перевізник (або авіакомпанія) - юридична або  фізична  особа, 
що   має  постійне  місце  діяльності  в  Україні  (і/або  Україна 
забезпечує і  підтримує  фактичний  контроль  за  діяльністю  цієї 
юридичної  або  фізичної  особи) і яка перевозить або бере на себе 
зобов'язання  перевезти  пасажира  та/або  його  багаж  згідно   з 
квитком,  а  також  бере  на  себе  зобов'язання  надати  всі інші 
послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи 
є  ця  юридична  або  фізична  особа  "фактичним перевізником" або 
"перевізником за договором" (визначення "фактичний перевізник"  та 
"перевізник  за  договором"  наведені у розділі 19 цих Правил).  З 
метою звільнення чи обмеження  відповідальності,  передбаченої  чи 
визначеної  в  цих Правилах,  термін "перевізник" включає агентів, 
службовців,  представників і підрядників  перевізника,  якщо  цими 
Правилами не передбачене інше. 
     Підтверджене бронювання - бронювання,  яке було зареєстроване 
в автоматизованій системі бронювання і підтверджене  перевізником. 
Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК". 
     Польотний купон  -  частина пасажирського квитка або,  у разі 
електронного  квитка,  електронний  купон,   у   якому   визначені 
відповідні  пункти,  між  якими  купон  є  дійсним для перевезення 
пасажира і багажу. 
     Правила перевізника  -  правила,  інструкції  і   технології, 
встановлені  перевізником,  які  використовуються при перевезеннях 
пасажирів і/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень 
пасажирів  і  багажу,  правила  застосування тарифів,  стандарти з 
обслуговування пасажирів і багажу,  порядок розгляду претензій  та 
позовів. 
     Рейс з  надлишком броні - рейс,  на який кількість пасажирів, 
що мають  підтверджене  бронювання  і  прибули  на  реєстрацію  до 
закінчення   остаточного   часу  оформлення  пасажирів,  перевищує 
кількість наявних місць на рейсі. 
     Роздрук маршруту  -  документ  (документи),  який  перевізник 
видає  пасажиру,  що  подорожує за електронним квитком,  і в якому 
містяться   прізвище   пасажира,   інформація   щодо   рейсу    та 
повідомлення. 
     Розумні строки  - період часу,  розумна межа тривалості якого 
при повітряному перевезенні пасажира  (багажу)  складає  до  трьох 
годин  понад  терміни  початку та завершення польоту,  визначені в 
розкладі руху перевізника. 
     Ручна поклажа (або багаж незареєстрований) - багаж  пасажира, 
який  при  перевезенні  перебуває  в  салоні  повітряного судна за 
згодою перевізника,  під контролем пасажира і засвідчується биркою 
"У салон". 
     Складений квиток - кілька квитків,  виданих перевізником, які 
разом становлять єдиний договір перевезення. 
     Спеціальний тариф - тариф,  що має певні обмеження у  частині 
його  застосування,  установлений  для  перевезення в економічному 
класі (у більшості випадків) і опублікований як спеціальний  тариф 
у автоматизованих системах бронювання. 
     Спеціальні умови - умови перевезення пасажирів і багажу,  які 
виникають унаслідок невідповідності положень цих  Правил  правилам 
іншої  країни  або  якщо правилами іншої країни встановлений більш 
низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими 
Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил 
і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення. 
     Тариф -  сума,  встановлена   перевізником   за   перевезення 
пасажира   або  одиниці  маси,  або  обсягу  багажу  (вантажу)  за 
відповідним маршрутом і відповідним класом обслуговування. 
     Тарифні нормативи - установлені і опубліковані перевізником в 
автоматизованих   системах   бронювання   тарифи   та  правила  їх 
застосування. 
     Узгоджені місця зупинки - пункти (крім пунктів відправлення і 
призначення),  які визначені у квитку або наведені в розкладі руху 
перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення. 
     Форс-мажорні обставини   -   обставини   непереборної   сили, 
незвичайні  і непередбачувані обставини поза контролем перевізника 
та пасажира,  наслідків яких не можна  було  уникнути  навіть  при 
докладанні найбільших зусиль. 
     Чартерне перевезення  - перевезення "фактичним перевізником", 
який згідно  з  повноваженнями,  одержаними  від  "перевізника  за 
договором"  (фрахтувальника або оператора рейсу),  виконує частину 
або все перевезення згідно з договором чартеру. 
                   Розділ 4. Сфера використання 
     4.1. Використання міжнародних норм
     Якщо будь-яке  положення  цих  Правилах суперечить положенням 
Варшавської конвенції або іншого  міжнародного  договору,  який  є 
частиною  законодавства  України,  то таке положення цих Правил не 
використовується. 
     4.2. Загальні умови перевезення
     4.2.1. Ці  Правила  використовуються  щодо  всіх  комерційних 
повітряних перевезень  (міжнародних  та  внутрішніх)  пасажирів  і 
багажу,  що  здійснює  перевізник,  включаючи  обслуговування,  що 
належить  до  цих  перевезень,  і,  якщо  перевізником   не   буде 
встановлено  інше,  щодо безкоштовних перевезень.  Якщо є підстави 
для розумного сумніву щодо умов здійснення перевезень,  перевізник 
має  право  на власний розсуд визначати,  які положення цих Правил 
слід використовувати.
     4.2.2. Правила  поширюються  на  іноземних перевізників,  які 
здійснюють продаж  перевезень  на  території  України,  у  частині 
обов'язкового  інформування  пасажирів у розмірі,  встановленому в 
розділі 26 цих Правил.
     4.2.3. Правила  застосовуються  до  пасажира,  який подорожує 
рейсом (рейсами) згідно  з  квитком.  Визначення  авіакомпанії  як 
перевізника  на  такий  рейс  є  підтвердженням існування договору 
перевезення на такий рейс між цим перевізником і  пасажиром,  який 
зазначений у квитку.
     4.2.4. Усі перевезення пасажирів і  багажу,  що  зазначені  в 
пункті 4.2.1 цього розділу, є об'єктом правил перевізника, а також 
тарифних нормативів перевізника,  чинних  на  дату  видачі  квитка 
(оформлення  електронного  квитка),  а  якщо  таку  дату неможливо 
визначити  -  на  дату  початку  перевезення.   При   перевезеннях 
пасажирів  і багажу використовуються правила,  тарифи і збори,  що 
діють  на  дату  оформлення  квитка   з   початкового   аеропорту, 
зазначеного у квитку.
     4.2.5. Ці Правила та правила  перевізника,  а  також  тарифні 
нормативи  перевізника  з  унесеними  в них змінами не можуть бути 
застосовані  до  договору  перевезення  пасажира  і   багажу   без 
повідомлення  про  це  пасажира  після  дати  видачі квитка,  крім 
випадків,  коли  це  може  вимагатися  згідно   із   застосованими 
законами.
     4.2.6. Перевезення  пасажирів   і   багажу,   стосовно   яких 
забезпечити  відповідність  цим  Правилам  є практично неможливим, 
перевізник має  право  здійснювати  тільки  за  спеціальних  умов, 
передбачених пунктом 4.3 цього розділу.
     4.2.7. Правила не використовуються при перевезеннях пасажирів 
і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під 
звичайні операції і процедури організації перевезень пасажирів  та 
багажу. 
     4.3. Спеціальні умови перевезення
     4.3.1. Якщо перевізником доведено,  а  відповідним  державним 
органом  визнано,  що  положення  цих  Правил  практично неможливо 
виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезень 
пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання 
альтернативних засобів,  то такий орган може  затвердити  одиничну 
операцію  або  заплановану  серію  кількох  операцій з перевезення 
пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та 
безпеки  при  таких перевезеннях має бути щонайменше еквівалентний 
рівню,  що забезпечувався б при виконанні всіх  установлених  цими 
Правилами  вимог.  При міжнародних перевезеннях пасажирів і багажу 
має бути багатостороннє затвердження спеціальних умов.
     4.3.2. Правила   перевізника  щодо  використання  спеціальних 
тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також  є 
спеціальними умовами перевезення. 
                  Розділ 5. Забезпечення якості 
                  перевезень пасажирів і багажу 
     5.1. Ці  Правила  і  правила  перевізника  повинні   складати 
програму забезпечення якості при повітряних перевезеннях пасажирів 
і багажу. 
     5.2. Нові  правила,   стандарти,   норми,   технічні   умови, 
технології,  інструкції,  керівництва  мають  відповідати програмі 
забезпечення якості. 
                         Розділ 6. Квиток 
     6.1. Договір перевезення
     6.1.1. Квиток  надає  право  пасажиру  на переліт відповідним 
рейсом (рейсами) і  зобов'язує  перевізника  здійснити  відповідне 
перевезення пасажира та його багажу,  а також надати інші послуги, 
пов'язані з перевезенням,  згідно з умовами договору  перевезення, 
крім випадків, визначених у пункті 6.1.3 цього розділу.
     6.1.2. Умови договору  перевезення,  наведені  у  квитку,  не 
повинні суперечити Варшавській конвенції та цим Правилам.
     6.1.3. Особа не буде мати право на  переліт  на  рейсі,  якщо 
вона:
     не сплатить відповідний тариф за перевезення  або  не  укладе 
кредитну угоду з перевізником;
     не пред'явить  квиток,  який  містить  польотний   купон   на 
відповідний рейс,  усі інші невикористані польотні купони, а також 
пасажирський  купон  або,  якщо  він  відсутній,  то   пасажирську 
квитанцію;
     пред'явить зіпсований квиток або квиток,  в який були внесені 
зміни не перевізником або його уповноваженим агентом;
     не в змозі підтвердити те, що електронний квиток був належним 
чином наданий такій особі (у разі оформлення електронного квитка). 
     6.2. Утрачений або зіпсований квиток
     6.2.1. У разі  втрати  або  псування  квитка  (його  частини) 
пасажиром  перевізник  на  клопотання пасажира може замінити такий 
квиток (його частину) шляхом  видачі  дубліката  квитка  за  умови 
підписання  пасажиром  угоди про відшкодування перевізнику збитків 
аж  до  вартості  оригіналу  квитка,  яких зазнав або може зазнати 
перевізник  у  зв'язку  з  використанням  оригіналу квитка третьою 
особою.  Якщо пасажир не підписує  таку  угоду,  перевізник,  який 
видає  дублікат  квитка,  має право вимагати від пасажира сплатити 
його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з  пасажира 
плати  за  послуги з оформлення дубліката квитка,  якщо втрата або 
псування не були зумовлені недбальством перевізника (його агента). 
При  втраті або псуванні квитка іншого перевізника дублікат квитка 
оформлюється  тільки  за  наявності  письмового   дозволу   такого 
перевізника.
     6.2.2. Перевізник  має  право  відмовити  пасажиру  у  видачі 
дубліката квитка, якщо:
     пасажир не підписав угоду,  передбачену пунктом  6.2.1  цього 
розділу,  і  відмовився  оплатити  послуги  з оформлення дубліката 
квитка;
     пасажир вимагає   видачі   дубліката   квитка  після  початку 
реєстрації на відповідний рейс. 
     6.3. Заборона передачі квитка
     6.3.1. Квиток  може  бути  використаний  для перевезення лише 
тієї особи, що зазначена у квитку.
     6.3.2. З   метою   виконання   пункту   6.3.1  цього  розділу 
перевізник має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе. 
     6.4. Термін чинності квитка
     Квиток, виданий   за  нормальним  тарифом,  буде  чинним  для 
перевезення протягом одного року з дати початку перевезення,  якщо 
частина  квитка використана або якщо не використаний весь квиток з 
дати його видачі.  Квиток,  виданий за спеціальним тарифом, чинний 
для  перевезення лише до дати,  визначеної у квитку,  і на умовах, 
установлених тарифними нормативами перевізника. 
     6.5. Продовження терміну чинності квитка
     6.5.1. Термін чинності квитка продовжується, якщо перевізник:
     не може  надати  місце  на  рейс,   на   який   пасажир   має 
підтверджене бронювання;
     відміняє рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
     пропустить узгоджене місце зупинки;
     не виконуватиме рейс у розумні строки понад час  відправлення 
рейсу, який зазначений у квитку;
     своїми діями призведе до  того,  що  пасажир  не  встигне  на 
пересадку   на  інший  стикувальний  рейс,  на  який  пасажир  має 
підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що 
й попередній рейс;
     не може надати обслуговування відповідно до оплаченого  класу 
обслуговування,  то  у разі згоди пасажира на подальше перевезення 
термін чинності його квитка повинен бути  продовжений  на  час  до 
виконання  першого  рейсу,  на якому є місце для такого пасажира в 
сплаченому класі обслуговування.
     6.5.2. Якщо   пасажир  після  початку  подорожі  не  може  її 
продовжити протягом терміну чинності квитка у зв'язку із  хворобою 
чи іншими обставинами,  перевізник може продовжити термін чинності 
такого квитка до  часу,  коли  пасажир  стане  здатним  продовжити 
подорож,  або  до  першого  рейсу перевізника,  на якому є місце в 
сплаченому класі обслуговування,  після такої дати і з  місця,  де 
подорож  була  перервана.  Факт  хвороби  чи  інших  обставин  має 

Последние комментарии

Все отзывы